Súčasnosť

TJ Štadion Trenčin

TJ Štadión Trenčín 

je basketbalový klub v Trenčíne, ktorý vznikol 5. apríla 1995

Poslanie a ciele basketbalového klubu:

  • Cieľom občianskeho združenia Telovýchovná jednota Štadión Trenčín je organizovať masový, výkonnostný a vrcholový basketbal so všetkými formami tréningového a regeneračného procesu v spolupráci s orgámni štátnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektami a neziskovými organizáciami.
  • Rozvíjať fyzické, duševné a charakterové vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami.
  • Organizovať a koordinovať basketbalové súťaže detí a mládeže.
  • Pôsobiť aktívne vo zvyšovaní povedomia verejnosti o pozitívnom vplyve športu a špecificky basketbalu na celkový rozvoj detí a mládeže.
  • Vytvoriť a udržiavať podmienky pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zabezpečiť ich pravidelnú účasť na tréningovo-výchovnom procese, súťažných stretnutiach, turnajoch a spoločenských akciách.
  • Spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti telesnej kultúry a ďalšími subjektami pri plnení úloh vyplývajúcich z jeho postavenia a cieľov.
  • Aktívne podporovať a rozvíjať športovú činnosť v rámci ostatných regiónov Slovenska a zahraničia.
  • Podporovať a realizovať aktivity smerujúce k neustálemu zvyšovaniu odbornosti trénerov
  • rozvíjaniu trénerskej metodiky

3x3 basketball Trenčín

Od septembra 2019 sme v klube otvorili ako prvý na Slovensku nový projekt 3x3 basketbal "z ulice na olympiádu" pre deti vo veku od 9 do 16 rokov.